Regulamin

Artykuł 1: Definicje

 • HeatPerformance BV, z siedzibą w Noordwijk aan Zee, numer KvK 73859834, jest określana w niniejszych ogólnych warunkach jako sprzedawca.
 • Kontrahent sprzedającego jest określany w niniejszych ogólnych warunkach jako kupujący.
 • Stronami są sprzedający i kupujący.
 • Umowa odnosi się do umowy kupna pomiędzy stronami.

Artykuł 2: Zastosowanie ogólnych warunków handlowych

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich wycen, ofert, umów i dostaw usług lub towarów przez sprzedawcę lub w jego imieniu.
 2. Odstępstwo od niniejszych warunków jest możliwe wyłącznie po wyraźnym pisemnym uzgodnieniu przez strony.

Artykuł 3: Płatność

 1. Pełna cena zakupu jest zawsze płacona natychmiast w sklepie internetowym. W przypadku rezerwacji w niektórych przypadkach wymagany jest depozyt. W takim przypadku kupujący otrzyma dowód rezerwacji i przedpłaty.
 2. Jeśli kupujący nie zapłaci w terminie, popada w zwłokę. Jeśli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedający jest uprawniony do zawieszenia zobowiązań do czasu wypełnienia przez kupującego obowiązku zapłaty.
 3. Jeśli kupujący pozostaje w zwłoce, sprzedawca przystąpi do windykacji. Koszty związane z taką windykacją ponosi kupujący. Te koszty windykacji są obliczane zgodnie z dekretem w sprawie rekompensaty za pozasądowe koszty windykacji.
 4. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności kupującego, roszczenia sprzedającego wobec kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 5. Jeśli kupujący odmówi współpracy przy realizacji zamówienia przez sprzedającego, jest on nadal zobowiązany do zapłaty sprzedającemu uzgodnionej ceny.

Artykuł 4: Oferty, wyceny i cena

 1. Oferty są niewiążące, chyba że w ofercie określono termin jej przyjęcia. Jeśli oferta nie zostanie zaakceptowana w tym terminie, oferta wygaśnie.
 2. Terminy dostaw podane w ofertach są orientacyjne, a ich przekroczenie nie uprawnia kupującego do rozwiązania umowy lub odszkodowania, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.
 3. Oferty i wyceny nie mają automatycznego zastosowania do ponownych zamówień. Strony muszą to wyraźnie uzgodnić na piśmie.
 4. Cena podana w ofertach, wycenach i fakturach obejmuje cenę zakupu wraz z podatkiem VAT i wszelkimi innymi należnymi opłatami rządowymi.

Artykuł 5: Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Po otrzymaniu zamówienia konsumenci mają prawo do rozwiązania umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny (prawo do odstąpienia od umowy). Okres ten rozpoczyna się od momentu otrzymania (całego) zamówienia przez konsumenta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy produkty są wykonane na zamówienie według specyfikacji klienta lub mają krótki okres przydatności do spożycia.
 3. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek udostępnić je kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu żądania kupującego.
 4. W okresie chłodzenia konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i jego opakowaniem. Użytkownik rozpakowuje lub używa produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci nieużywany i nieuszkodzony produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – jeśli to możliwe – w oryginalnym opakowaniu wysyłkowym do sprzedawcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 6: Zmiana umowy

 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że dla prawidłowego wykonania zlecenia konieczna jest zmiana lub uzupełnienie prac, które mają zostać wykonane, strony odpowiednio dostosują umowę w odpowiednim czasie i we wzajemnej konsultacji.
 2. Jeśli strony uzgodnią zmianę lub uzupełnienie umowy, może to wpłynąć na czas zakończenia jej realizacji. Sprzedający poinformuje kupującego tak szybko, jak to możliwe.
 3. Jeżeli zmiana lub uzupełnienie Umowy ma konsekwencje finansowe i/lub jakościowe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego z wyprzedzeniem na piśmie.
 4. Jeżeli strony uzgodniły stałą cenę, sprzedawca wskazuje zakres, w jakim zmiana lub uzupełnienie umowy spowoduje przekroczenie tej ceny.
 5. Niezależnie od postanowień ustępu trzeciego niniejszego artykułu, sprzedawca nie może naliczać dodatkowych kosztów, jeżeli zmiana lub uzupełnienie jest wynikiem okoliczności leżących po jego stronie.

Artykuł 7: Zakończenie i przejście ryzyka

 1. W momencie otrzymania zakupionego przedmiotu przez kupującego, ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.

Artykuł 8: Badanie, skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonych towarów lub zlecenia ich zbadania w momencie dostawy lub przekazania, ale w każdym przypadku w możliwie najkrótszym terminie. Czyniąc to, kupujący powinien zbadać, czy jakość i ilość dostarczonych towarów odpowiada temu, co strony uzgodniły, lub przynajmniej czy jakość i ilość spełniają wymagania mające do nich zastosowanie w normalnych (biznesowych) transakcjach.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków lub utraty dostarczonych towarów należy składać na piśmie do sprzedającego w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia towarów przez kupującego.
 3. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona w określonym terminie, sprzedawca jest uprawniony do naprawy, ponownej dostawy lub rezygnacji z dostawy i przesłania kupującemu noty kredytowej na tę część ceny zakupu.
 4. Niewielkie i/lub zgodne ze standardami branżowymi odchylenia i różnice w jakości, liczbie, rozmiarze lub wykończeniu nie mogą obciążać sprzedawcy.
 5. Reklamacje dotyczące konkretnego produktu nie mają wpływu na inne produkty lub części należące do tej samej umowy.
 6. Reklamacje nie będą przyjmowane po przetworzeniu towarów w siedzibie kupującego.

Artykuł 9: Próbki i modele

 1. Jeśli próbka lub model zostały pokazane lub dostarczone kupującemu, zakłada się, że zostały one dostarczone jedynie jako wskazówka, a przedmiot, który ma zostać dostarczony, nie musi im odpowiadać. Inaczej jest w przypadku, gdy strony wyraźnie uzgodniły, że przedmiot dostawy będzie mu odpowiadał.
 2. W umowach odnoszących się do nieruchomości przyjmuje się również, że wskazanie powierzchni lub innych pomiarów i wskazań ma jedynie charakter orientacyjny, niekoniecznie odpowiadający nieruchomości, która ma zostać dostarczona.

Artykuł 10: Dostawa

 1. Dostawa odbywa się “z magazynu”. Oznacza to, że wszystkie koszty ponosi kupujący.
 2. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie, gdy Sprzedający dostarczy mu je lub zleci ich dostarczenie, lub w momencie, gdy towary zostaną mu udostępnione zgodnie z umową.
 3. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub nie dostarczy informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, sprzedający będzie uprawniony do przechowania przedmiotu na koszt i ryzyko kupującego.
 4. Jeśli towary zostaną dostarczone, sprzedawca jest uprawniony do naliczenia wszelkich kosztów dostawy.
 5. Jeśli sprzedający wymaga od kupującego danych w celu wykonania umowy, okres dostawy rozpoczyna się po udostępnieniu sprzedającemu tych danych przez kupującego.
 6. Termin dostawy podany przez sprzedawcę ma charakter orientacyjny. To nigdy nie jest ostateczny termin. Jeśli termin zostanie przekroczony, kupujący musi przekazać sprzedającemu pisemne powiadomienie o niewywiązaniu się z umowy.
 7. Sprzedający jest uprawniony do dostarczania towarów w częściach, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie lub dostawy częściowe nie mają niezależnej wartości. W przypadku dostawy w częściach, sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury za te części oddzielnie.

Artykuł 11: Siła wyższa

 1. Jeśli sprzedający nie może wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy lub nie może ich wypełnić terminowo lub prawidłowo z powodu siły wyższej, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez kupującego.
 2. Przez siłę wyższą strony rozumieją w każdym przypadku każdą okoliczność, której sprzedający nie mógł wziąć pod uwagę w momencie zawierania umowy i w wyniku której normalne wykonanie umowy nie może być racjonalnie wymagane przez kupującego, takie jak choroba, wojna lub groźba wojny, wojna domowa i zamieszki, działania wojenne, sabotaż, terroryzm, awaria energetyczna, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, okupacja pomieszczeń, strajki, lokauty, zmienione środki rządowe, trudności transportowe i inne zakłócenia w działalności sprzedającego.
 3. Ponadto strony rozumieją siłę wyższą jako okoliczność, w której dostawcy, od których sprzedawca jest zależny w zakresie wykonania umowy, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań umownych wobec sprzedawcy, chyba że można to przypisać sprzedawcy.
 4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, w wyniku której Sprzedający nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań wobec Kupującego, zobowiązania te zostaną zawieszone na okres, w którym Sprzedający nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań. Jeżeli sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim trwała 30 dni kalendarzowych, stronom przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w całości lub w części.
 5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie może nastąpić wyłącznie listem poleconym.

Artykuł 12: Przeniesienie praw

 1. Prawa strony wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. Postanowienie to stanowi klauzulę o skutku rzeczowym, o której mowa w art. 3:83 § 2 k.c.

Artykuł 13: Zastrzeżenie własności i prawo zatrzymania

 1. Przedmioty znajdujące się w siedzibie sprzedającego oraz dostarczone przedmioty i części pozostają własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całej uzgodnionej ceny. Do tego czasu sprzedawca może powołać się na zastrzeżenie własności i odzyskać towary.
 2. Jeśli uzgodnione kwoty do zapłaty z góry nie zostaną zapłacone lub nie zostaną zapłacone w terminie, sprzedający będzie uprawniony do zawieszenia prac do czasu zapłaty uzgodnionej części. Dochodzi wówczas do niewypłacalności wierzyciela. Opóźnienie w dostawie w takim przypadku nie może obciążać sprzedawcy.
 3. Sprzedający nie jest upoważniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów objętych zastrzeżeniem własności.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do ubezpieczenia i utrzymania ubezpieczenia towarów dostarczonych kupującemu na podstawie zastrzeżenia własności od ognia, wybuchu i szkód spowodowanych przez wodę, a także od kradzieży oraz do udostępnienia polisy do wglądu na żądanie.
 5. Jeśli towary nie zostały jeszcze dostarczone, ale uzgodniona zaliczka lub cena nie została zapłacona zgodnie z ustaleniami, sprzedawca ma prawo do zatrzymania. Przedmiot nie zostanie dostarczony, dopóki kupujący nie zapłaci w całości i zgodnie z ustaleniami.
 6. W przypadku likwidacji, niewypłacalności lub zawieszenia płatności kupującego, zobowiązania kupującego stają się natychmiast wymagalne i płatne.

Artykuł 14: Odpowiedzialność

 1. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające z lub związane z wykonaniem umowy jest zawsze ograniczona do kwoty wypłaconej w danym przypadku z wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ta jest powiększana o kwotę nadwyżki zgodnie z odpowiednią polisą.
 2. Nie wyklucza się odpowiedzialności sprzedawcy za szkody wynikające z umyślnego działania lub umyślnej lekkomyślności sprzedawcy lub jego pracowników wykonawczych.
 3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób obchodzenia się z produktami przez kupującego. Innymi słowy, kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie i konserwację produktów.

Tutaj znajdziesz instrukcje obsługi naszych produktów, abyś był świadomy prawidłowego korzystania z produktów:

  1. Ręczne “podgrzewane rękawice
  2. Ręczne “podgrzewane skarpety
  3. Ręczne “podgrzewane podeszwy
  4. Ręczna “podgrzewana bielizna
  5. Podręcznik “Podgrzewana odzież
  6. Ręczna “Podgrzewana poduszka siedzenia
  7. Ręczne “podgrzewane kapcie
  8. Ręczne “podgrzewane buty
  9. Podręcznik “Baterie

Artykuł 15: Obowiązek złożenia skargi

 1. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania sprzedającemu reklamacji dotyczących wykonanej pracy. Reklamacja powinna zawierać jak najbardziej szczegółowy opis niedociągnięcia, tak aby sprzedawca mógł odpowiednio zareagować.
 2. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca jest zobowiązany do naprawy i ewentualnej wymiany towaru.

Artykuł 16: Gwarancje

 1. Sprzedający gwarantuje, że sprzedana nieruchomość jest zgodna z umową, że będzie funkcjonować bez wad i że nadaje się do użytku, jaki kupujący zamierza z niej uczynić. Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy (baterie i podgrzewane buty) i 12 miesięcy (dla wszystkich innych produktów) od daty otrzymania sprzedanego produktu przez kupującego.
 2. Użytkownik korzysta z jakichkolwiek produktów oferowanych na naszej stronie wyłącznie na własne ryzyko i powinien upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich produkty te są dostarczane, oraz że wyraża na nie zgodę.
 3. Wspomniana gwarancja nie ma zastosowania, gdy wada powstała w wyniku nieostrożnego lub niewłaściwego użytkowania lub gdy – bez zgody – kupujący lub osoby trzecie dokonały zmian lub próbowały dokonać zmian lub wykorzystały zakupiony przedmiot do celów, do których nie jest przeznaczony. Gwarancja nie obowiązuje również w przypadku, gdy instrukcja obsługi (dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.heatperformance.nl/informatiegids/ i dołączona do produktu) nie była w pełni przestrzegana.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, bardziej dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik polega na informacjach zawartych na tej stronie na własne ryzyko.
 5. Jeśli gwarancja udzielona przez sprzedawcę dotyczy przedmiotu wyprodukowanego przez osobę trzecią, gwarancja jest ograniczona do gwarancji udzielonej przez tego producenta.

Artykuł 17: Własność intelektualna

 1. HeatPerformance BV zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych, prawa do rysunków i modeli itp.) do wszystkich projektów, rysunków, pism, nośników danych lub innych informacji, ofert, obrazów, szkiców, modeli itp. chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.
 2. Klient nie może kopiować, pokazywać i/lub udostępniać stronom trzecim lub w inny sposób wykorzystywać wspomnianych praw własności intelektualnej bez uprzedniej pisemnej zgody HeatPerformance BV.

Artykuł 18: Zmiana ogólnych warunków

 1. HeatPerformance BV ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków ogólnych.
 2. Zmiany o mniejszym znaczeniu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 3. Poważne zmiany merytoryczne będą w miarę możliwości omawiane przez HeatPerformance BV z klientem z wyprzedzeniem.
 4. Konsumenci są uprawnieni do rozwiązania umowy w przypadku istotnej zmiany ogólnych warunków.

Artykuł 19: Prawo właściwe i sąd właściwy

 1. Wszelkie umowy między stronami podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Sąd Rejonowy w Hadze posiada wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów między stronami, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 3. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży jest wyłączone.
 4. Jeśli w postępowaniu sądowym jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nadmiernie uciążliwe, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.